Algemene voorwaarden GA voelen

Algemene voorwaarden GA VOELEN

De algemene voorwaarden van GA Voelen betreffen alle aangeboden diensten en/of activiteiten, zoals éen- en meerdaagse trainingen, boosts,  workshops, (3 maanden-, half jaar- of jaar)trajecten, livedagen, onlinecursussen, challenges, ontwikkelingstrajecten, gecombineerde trajecten met groepstraining gecombineerd met 1op1 begeleiding, en overige diensten. Daar waar relevant worden diensten nader gespecificeerd.

Artikel 1. Begripsomschrijving

“Ga Voelen” is een samenwerkingsverband tussen Praktijk voor Haptotherapie Angelique de Pooter-Mulder, Kamer van Koophandelnummer 20159108 en de Praktijk voor Haptotherapie Goke van Spall, Kamer van Koophandelnummer 20163822. 

Opdrachtnemer: GA Voelen of hieraan een gelieerde onderneming 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, therapie of aanverwante werkzaamheden.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.


Diensten: Alle coachings-, therapeutische en/of trainingswerkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.


Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een of meer trainingen en/of andere activiteiten van GA Voelen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend en alleen live dagen, transformatie- of boosttrajecten, challenges, workshopdagen, 1 op 1 activiteiten al dan niet gecombineerd met groepsbijeenkomsten, online cursussen of masterclasses. Dit kan dezelfde natuurlijke persoon zijn als de opdrachtgever.

In Company-training: training/workshop/masterclass of aanverwante dienst met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van iedere overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever/deelnemer en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever/deelnemer en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 4. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van opdrachtnemer wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

 5. De opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst voor de deelname van een dienst, komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van het daartoe bestemde aanmeldformulier, of door aanmelding per e-mail door opdrachtgever, of na het accepteren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte (digitale) aanbieding of offerte, gevolgd door een schriftelijke mededeling door GA Voelen van de acceptatie van opdrachtgever en/of de door haar aangewezen (extra) deelnemer.

 2. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
  GA Voelen zal de potentiële opdrachtgever zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres, of GA Voelen de (extra) deelnemer al dan niet zijn accepteert in de dienst en/of activiteit. 

 3. Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst tot stand en kan de opdrachtgever de aanmelding annuleren.

 4. De prijzen zijn in EURO en zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 5. Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

 6. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door opdrachtnemer van een factuur.

 7. Opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatsverplichtingen.


Artikel 4: Herroepingsrecht. 

 1. Herroepingsrecht: Na totstandkoming van de overeenkomst heeft de opdrachtgever 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden door per email of aangetekende brief kenbaar te maken dat de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden. Deze kunt u sturen naar de (email) adresgegevens van GA Voelen, die op de website van GA Voelen gepubliceerd zijn. Tenzij de aanvang van de dienst binnen deze 14 dagen valt. Dan is de aanmelding bindend. 


Artikel  5: Facturering en betaling

 1. Betaling geschiedt op basis van een vooraf vastgestelde prijs en honorarium.

 2. Indien er geen vastgestelde prijs/honorarium is overeengekomen, wordt dit vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief van de opdrachtnemer. 

 3. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te voldoen. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het GA Voelen vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever.  

Artikel 6. Opschorting en beëindiging 

1. Indien: 

 1. Opdrachtgever niet / niet tijdig / niet volledig aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens GA Voelen heeft voldaan; 

 2. Opdrachtgever zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; 

 3. Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever; 

 4. Opdrachtgever resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens GA Voelen, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. GA Voelen heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van opdrachtgever en/of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. GA Voelen is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden. 

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

Artikel 7. Annulering


 1. Annulering van deelname aan een dienst, respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden door opdrachtgever via het op de website van GA Voelen vermelde e-mailadres, dan wel via een aangetekende brief naar het op de website van GA Voelen aangegeven contactadres.

 2. Het annuleren van een online training is niet mogelijk, buiten het herroepingsrecht van 14 dagen om en tenzij anders aangegeven. Deze bepaling geldt ook voor het gedeeltelijk of geheel terugvorderen van een betaalde online training.

 3. De opdrachtgever/deelnemer kan een afspraak voor 1 op 1 interventies, zoals een individueel consult, uiterlijk 24 uur van te voren annuleren en kan daarvoor een nieuwe afspraak inplannen. 

 4. Annuleren voor een eendaagse workshop of livedag kan tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. In geval van annulering korter dan 6 weken voor aanvang geldt:
  • Bij annuleren tussen 4 en 6 weken voor aanvang betaalt de opdrachtgeven 25% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aanvang betaalt de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang betaalt de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs.

 5. Annuleren van een meerdaagse training kan tot 6 weken voor aanvang kosteloos. In geval van annulering korter dan 6 weken voor aanvang geldt:
  • Bij annuleren tussen 4 en 6 weken voor aanvang betaalt de opdrachtgever/deelnemer 40% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aanvang betaalt de opdrachtgever/deelnemer 60% van de overeengekomen prijs.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang betaalt de opdrachtgever/deelnemer 100% van de overeengekomen prijs.

 6. In navolging op het vorige lid is de aanvang van de dienst, het moment waarop de deelnemer een eerste 1 op 1 sessie/consult heeft of de aanvang van een dienst zoals bijvoorbeeld, en niet alleen, een training.  Indien een dienst niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt de deelnemer hierover geïnformeerd. Er zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 7. Indien de deelnemer door omstandigheden niet op de geplande datum de dienst zoals bijvoorbeeld, en niet alleen, een training kan volgen, heeft hij het recht zich te laten vervangen. Hierbij heeft opdrachtnemer het recht om de nieuwe deelnemer te weigeren, zonder opgaaf van redenen. De deelnemer/opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur/ het trainingsgeld.

 8. Indien de deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 9. Als de deelnemer de training, na aanvang tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op restitutie.
  Bij individuele interventies (zoals coaching) geldt annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

 10. Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

 11. De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een zelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.


Annulering door GA Voelen:

GA Voelen heeft het recht de dienst zoals bijvoorbeeld, en niet alleen, training, workshop, livedag te annuleren als daarvoor gegronde redenen bestaan, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte, negatief reisadvies of overmacht. De activiteit wordt dan verzet naar een later moment.  Alleen wanneer verzetten niet mogelijk is, heeft de deelnemer/opdrachtgever recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer/opdrachtgever heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding (Bijvoorbeeld reiskosten, kosten van een vlucht, verzekeringen).

Artikel 8. Overmacht 

 1. Indien GA Voelen door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is GA Voelen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van GA Voelen op betaling door opdrachtgever voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

 2. GA Voelen zal opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten. 

 3. In geval van opschorting zal GA Voelen alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 

 4. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/ trainer/ ingehuurde derden, ziekte en/of overlijden in de persoonlijke kring, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens opdrachtgever/deelnemer (verder) nakomt.


Artikel 9: Auteursrecht& Intellectuele eigendomsrechten 

 1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door GA Voelen ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van GA Voelen, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij opdrachtnemer en/of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 5. Het is een opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan om video- of audio-opnamen te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. Overtreding hiervan kan betekenen dat je niet langer mag deelnemen en dat er juridische stappen ondernomen kunnen worden.

 6. Het is het toegestaan om foto’s te maken tijdens een training die via persoonlijke sociale media gedeeld mogen worden.  Er mag in geen geval persoonlijke, privacygevoelige informatie over andere deelnemers gedeeld worden.


Artikel 10: Beeld- en portretrechten

 1. Opdrachtnemer kan tijdens diensten waaronder trainingen, workshops of livedagen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Opdrachtnemer heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media. Door deelname aan een dienst geeft de Opdrachtgever/Deelnemer toestemming aan Opdrachtnemer om deze beelden te gebruiken.


Artikel 11: Rechten van opdrachtnemer betreffende de uitvoering van een dienst zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen, een programma, training, (online)cursus, een livedag, een 1 op1 interventie of een combinatie hiervan.

GA Voelen is gerechtigd: 

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen 

 2. om wijzigingen aan te brengen in de locatie van een activiteit/training/dienst, bijvoorbeeld wanneer de locatie onverwachts niet beschikbaar is of wanneer zich andere, locatiegerichte problemen voordoen. GA Voelen zorgt in dit geval voor een vervangende locatie. De deelnemers worden hierover voor aanvang van de activiteit per mail geïnformeerd.

 3. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies 

 4. om de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 

 5. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching, of een onderdeel hiervan zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 

 6. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde opdrachtgevers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat GA Voelen gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; 

 7. (tussentijds) de deelname van een bepaalde opdrachtgever (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende opdrachtgever/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat GA Voelen gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.


Artikel 12. Vertrouwelijkheid 

 1. GA Voelen zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van opdrachtgever (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of  GA Voelen daartoe is gehouden op grond van wet-of regelgeving. 

 2. Opdrachtgever resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van GA Voelen of andere opdrachtgevers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door GA Voelen/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 3. De deelnemer is gebonden tot geheimhouding van alle gedeelde vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. GA Voelen (en werkzame derden) is niet aansprakelijk indien een deelnemer uit hoofde en naam van de deelnemer naar buiten treedt met vertrouwelijke informatie van/over andere deelnemers op welke wijze dan ook. Wordt dit wel gedaan dan verliest de deelnemer recht op deelname, zal er een schadeclaim worden ingediend en zullen eventueel juridische stappen ondernomen worden. 


Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat er in de uitvoering van de overeenkomst een situatie is waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dit specifieke geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In het geval dat er geen uitkering plaatsvindt op grond van de verzekering en indien opdrachtnemer gehouden zou zijn om de schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht voor de behandeling van de schadeveroorzakende kwestie.

 2. Aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige artikel is altijd beperkt tot slechts directe schade. Indirecte en gevolgschade (denk onder andere, maar niet uitsluitend, aan gederfde omzet, gemiste winst, kosten voor juridische bijstand, herstelkosten) komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

 3. Het bezoeken van de bijeenkomsten en deelname aan diensten zoals bijvoorbeeld, en niet alleen, trajecten, trainingen en cursussen verloopt op eigen risico van opdrachtgever en/of deelnemer.

 4.  Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van GA Voelen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever dan wel deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer schriftelijk duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

 6. De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen, opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. GA Voelen is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever lijdt als gevolg van deelname, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

 7. Elke handeling die de opdrachtgever of deelnemer doet naar aanleiding van deelname aan een dienst of online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer en of opdrachtgever. Het maken van beslissingen op basis van de door opdrachtnemer gepresenteerde programma’s, producten, workshops, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van deelnemer of opdrachtgever.

 8. Opdrachtnemer adviseert om contact op te nemen met een deskundige, voordat deelnemer of opdrachtgever ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Opdrachtnemer, GA Voelen, Goke van Spall, Angelique de Pooter-Mulder kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

 9. GA Voelen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft. De deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een passende en dekkende verzekering welke de risico’s dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, ongevallen c.q. ziekte, letsel, invaliditeit en/of overlijden.

 10. Begeleiders van GA Voelen zijn niet aansprakelijk en worden gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt ten tijde van de activiteit/training/dienst/boost, van welke aard dan ook.

 11. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende fysieke en/of mentale en psychische conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen. Deelname aan welke activiteit dan ook is geheel op eigen risico, waarbij eenieder zijn of haar eigen oordeel moet gebruiken over welke activiteiten, bewegingen, houdingen en oefeningen geschikt zijn voor het niveau van training en ervaring.

 12. De deelnemer verklaart hierbij af te zien van claims tegen GA Voelen voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens deelname aan een of meerdere diensten/activiteiten verzorgd door GA Voelen, begeleiders of werkzame derden


Artikel 14: Verplichtingen deelnemers/opdrachtgevers:

 1. De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de dienst/training/cursus verplicht relevante informatie te verstrekken met betrekking tot de medische en psychische gesteldheid, medicatiegebruik, ( voormalige) psychiatrische aandoeningen en/of opnames aan de opdrachtnemer. 

 2. Lichamelijke klachten tijdens een dienst training of activiteit dienen altijd voorafgaand aan een activiteit gemeld te worden bij de docent. Dit geldt ook voor acute psychische klachten.

 3. Gebruik van drugs is niet toegestaan. 

 4. Gelieve ons op de hoogte te stellen van eventuele allergieën of speciale dieetwensen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden

 5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten als de deelnemer misdragingen vertoont zoals drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal).

 6. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht toe om een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten als de deelnemer/opdrachtgever op enige wijze bewust schade toebrengt aan opdrachtnemer, begeleiders en/of werkzame derden.

 7. Schade die toegebracht wordt aan de locatie, opdrachtnemer, begeleiders en/of werkzame derden wordt verhaald op de opdrachtgever/deelnemer.

 8. De betalingsverplichting komt hiermee niet te vervallen en de deelnemer/opdrachtgever heeft geen recht op restitutie. 


Artikel 15: Persoonsgegevens 


GA Voelen, maakt voor haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Bij een open inschrijving vraagt GA Voelen, door middel van een aanmeldformulier en een bijbehorende vragenlijst, om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we voor het accepteren van de aanmelding en voor het zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden van de juiste training. Een deelnemer kan een verzoek indienen om eigen persoons- en trainingsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen. 

 1. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een GA Voelen overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen,(online) cursussen, livedagen, events en programma’s) door GA Voelen, de Praktijk voor Haptotherapie Angelique de Pooter-Mulder en de Praktijk voor Haptotherapie Goke van Spall

 2. GA Voelen behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

 3. Opdrachtgevers en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

 4. Indien een opdrachtgever/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan GA Voelen, de Praktijk voor Haptotherapie Angelique de Pooter-Mulder en de Praktijk voor Haptotherapie Goke van Spall en zij zullen de informatievoorziening dan stop zetten. 

 5. Van opdrachtgevers voor teamtrainingen worden, na acceptatie van de offerte, de namen en eventueel (mail)adressen van de deelnemers van het betreffende team ontvangen. De opdrachtgever verplicht zich om zijn deelnemers bijtijds, in ieder geval voordat de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld aan GA Voelen, te informeren over de afspraken die partijen over deze gegevens hebben gemaakt en mede namens GA Voelen te zullen voldoen aan zijn informatieplicht op grond van artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 6. Opdrachtgever vrijwaart GA Voelen tegen eventuele aanspraken van derden ter zake het niet naleven van zijn informatieplicht, zoals hiervoor bedoeld. De door deelnemers of opdrachtgevers aan GA Voelen verstrekte persoonsgegevens zullen door GA Voelen met de nodige zorgvuldigheid worden gebruikt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een GA Voelen overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, (online) cursussen, livedagen, events en programma’s) door GA Voelen, de Praktijk voor Haptotherapie Angelique de Pooter-Mulder en de Praktijk voor Haptotherapie Goke van Spall.

Artikel 16: Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. GA Voelen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

 2. Opdrachtgever/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien opdrachtgever/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van GA Voelen dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.